KGBギャラリー


関西学院大学総部放送局 報道番組「風疹にご注意を!」


報道番組 「風疹にご注意を」


制作:竹内 智志

風疹の流行から、予防接種の重要性を考えます!
協力:関西学院大学保健館